بعد از استقبال از راهنمای جامع انتخاب منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی وزارت علوم، مطلبی مشابه برای انتخاب منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی وزارت بهداشت آماده کردیم تا دوستان را در مقاطع و وضعیت های مختلف از سردرگمی در انتخاب منابع برهاند.
لازم به ذکر است این مطلب صرفا برای داوطلبان رشته روانشناسی وزارت بهداشت (روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، بهداشت روان و روانشناسی سلامت تهیه شده است) تهیه شده است.

روانشناسی بالینی : ضریب سه برای گرایش های روانشناسی بالینی، بالینی کودک و نوجوان و سلامت، ضریب دو برای بهداشت روان

سوالات درس روانشناسی بالینی را می توان به پنج دسته ی زیر تقسیم کرد:
یک – روانشناسی بالینی
دو – آسیب شناسی روانی
سه – ارزیابی روانشناختی
چهار – مصاحبه بالینی
پنج – روانشناسی سلامت
بیشتر سوالات کنکور روانشناسی وزارت بهداشت از بخشهای روانشناسی بالینی و آسیب شناسی روانی و تعداد کمتری از بخشهای دیگر است، با توجه به تعداد و اهمیت سوالات و منابع ما برنامه ی مدون زیر را برای شما تدارک دیده ایم.

یک : برنامه ی مدون درس روانشناسی بالینی: برنامه برنزی (قابل اجرا در زمان محدود و برای هدف قبولی از دانشگاه شهریه پرداز)

اولویت اول: روانشناسی بالینی جفری پی کرامر، داگلاس ای برنشتاین و ویکیپرز،ترجمه مهرداد فیروزبخت
اولویت دوم: خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک ، آخرین ویراست (قسمت اختلالات)

دو : برنامه نقره ای : (قابل اجرا در زمان متوسط و برای هدف قبولی از دانشگاههای دولتی شهرستان یا گرایش های غیربالینی)

اولویت اول: روانشناسی بالینی جفری پی کرامر، داگلاس ای برنشتاین و ویکیپرز،ترجمه مهرداد فیروزبخت
اولویت دوم: خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک ، آخرین ویراست (قسمت اختلالات)
اولویت سوم: راهنمای سنجش روانی مارنات جلد ۱و ۲ تالیف گریت مارنات،ترجمه دکتر حسن پاشا شریفی (خلاصه)
اولویت چهارم: مصاحبه تشخیصی اتمر و اتمر جلد ۱ براساس DSM-IV

سه: برنامه طلایی : قابل اجرا در درازمدت و برای هدف رتبه ی تک رقمی و قبولی در دانشگاه های دولتی تهران و گرایش بالینی با ریسک پایین

اولویت اول: روانشناسی بالینی جفری پی کرامر، داگلاس ای برنشتاین و ویکیپرز،ترجمه مهرداد فیروزبخت
اولویت دوم: خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک ، آخرین ویراست (قسمت اختلالات)
اولویت سوم: راهنمای سنجش روانی مارنات جلد ۱ و ۲ تالیف گریت مارنات،ترجمه دکتر حسن پاشا شریفی
اولویت چهارم: مصاحبه تشخیصی اتمر و اتمر جلد ۱ براساس DSM-IV
اولویت پنجم: DSM5 – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (ترجمه ی فارسی کتاب DSM-5 هم در بازار موجود است)
اولویت ششم: روانشناسی سلامت رابین دیماتیو ،آخرین چاپ،جلد دوم، فصل های ۱۴،۱۱،۱۰،۸

روانشناسی عمومی و روانشناسی رشد: ضریب دو برای روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و ضریب یک و نیم برای بقیه گرایش ها
برنامه ی مدون درس روانشناسی عمومی و رشد
یک: برنامه برنزی : قابل اجرا در زمان محدود و برای هدف قبولی از دانشگاه شهریه پرداز

اولویت اول: روانشناسی رشد جلد ۱ و ۲ لورابرک،ترجمه یحیی سید محمدی

دو: برنامه نقره ای: قابل اجرا در زمان متوسط و برای هدف قبولی از دانشگاه های دولتی شهرستان یا گرایش های غیر از بالینی

اولویت اول: روانشناسی رشد جلد ۱ و ۲ لورابرک،ترجمه یحیی سید محمدی
اولویت دوم: زمینه روانشناسی هیلگارد،ترجمه دکتر براهنی (خلاصه)

سه: برنامه طلایی : قابل اجرا در درازمدت و برای هدف رتبه ی تک رقمی وقبولی در دانشگاه های دولتی تهران و گرایش بالینی با ریسک پایین

اولویت اول: روانشناسی رشد جلد ۱ و ۲ لورابرک،ترجمه یحیی سید محمدی
اولویت دوم: زمینه روانشناسی هیلگارد،ترجمه دکتر براهنی
اولویت سوم: روانشناسی رشد جلد ۱ و ۲ لورابرک،ترجمه یحیی سید محمدی (خلاصه برای جمع بندی)
اولویت چهارم: زمینه روانشناسی هیلگارد،ترجمه دکتر براهنی (خلاصه برای جمع بندی)
اولویت پنجم: خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک ، آخرین ویراست (قسمت اختلالات)

نظریه های شخصیت و رواندرمانی: ضریب دو برای روانشناسی بالینی و بالینی کودک و نوجوان، ضریب یک و نیم برای سلامت و ضریب یک برای بهداشت روان
برنامه ی مدون درس نظریه های شخصیت و رواندرمانی
یک: برنامه برنزی : قابل اجرا در زمان محدود و برای هدف قبولی از دانشگاه شهریه پرداز

اولویت اول: نظریه های شخصیت فیست و فیست،ترجمه یحیی سید محمدی
اولویت دوم: کاربست مشاوره و رواندرمانی،تالیف کری ، ترجمه یحیی سیدمحمدی

دو: برنامه نقره ای : قابل اجرا در زمان متوسط و برای هدف قبولی از دانشگاه های دولتی شهرستان یا گرایش های غیر از بالینی

اولویت اول: نظریه های شخصیت فیست و فیست،ترجمه یحیی سید محمدی
اولویت دوم: کاربست مشاوره و رواندرمانی،تالیف کری ، ترجمه یحیی سیدمحمدی
اولویت سوم: نظریه های شخصیت انتشارات رشد

سه: برنامه طلایی : قابل اجرا در درازمدت و برای هدف رتبه ی تک رقمی وقبولی در دانشگاه های دولتی تهران و گرایش بالینی با ریسک پایین

اولویت اول: نظریه های شخصیت فیست و فیست،ترجمه یحیی سید محمدی
اولویت دوم: کاربست مشاوره و رواندرمانی،تالیف کری ، ترجمه یحیی سیدمحمدی
اولویت سوم: نظریه های شخصیت انتشارات رشد
اولویت چهارم: نظریه ها و رواندرمانی پروچاسکا (خلاصه یا کتاب)

کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک:

ضریب دو برای روانشناسی بالینی و بهداشت روان، ضریب یک و نیم برای بالینی کودک و نوجوان و سلامت

برنامه ی مدون درس کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک

یک: برنامه برنزی قابل اجرا در زمان محدود و برای هدف قبولی از دانشگاه شهریه پرداز

اولویت اول: روانشناسی فیزیولوژیک کالات چاپ جدید،ترجمه یحیی سیدمحمدی
اولویت دوم: مقدمات نوروسایکولوژی معظمی

دو: برنامه نقره ای: قابل اجرا در زمان متوسط و برای هدف قبولی از دانشگاه های دولتی شهرستان یا گرایش های غیر از بالینی

اولویت اول: روانشناسی فیزیولوژیک کالات چاپ جدید،ترجمه یحیی سیدمحمدی
اولویت دوم: مقدمات نوروسایکولوژی معظمی
اولویت سوم: خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک ، آخرین ویراست (قسمت اختلالات)

سه: برنامه طلایی : قابل اجرا در درازمدت و برای هدف رتبه ی تک رقمی و قبولی در دانشگاه های دولتی تهران و گرایش بالینی با ریسک پایین

اولویت اول: روانشناسی فیزیولوژیک کالات چاپ جدید،ترجمه یحیی سیدمحمدی
اولویت دوم: مقدمات نوروسایکولوژی معظمی
اولویت سوم: خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک ، آخرین ویراست (قسمت اختلالات)
اولویت چهارم: روانشناسی فیزیولوژیک کالات چاپ جدید،ترجمه یحیی سیدمحمدی(خلاصه برای جمع بندی)
اولویت پنجم: مقدمات نوروسایکولوژی معظمی (خلاصه برای جمع بندی)


آمار و روش تحقیق: ضریب یک و نیم برای همه ی گرایشها

برنامه ی مدون درس آمار و روش تحقیق

یک) برنامه برنزی (قابل اجرا در زمان محدود و برای هدف قبولی از دانشگاه شهریه پرداز)

اولویت اول: احتمالات و آمار کاربردی دکتر دلاور
اولویت دوم: روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر دلاور

دو) برنامه نقره ای (قابل اجرا در زمان متوسط و برای هدف قبولی از دانشگاه های دولتی شهرستان یا گرایش های غیر از بالینی)

اولویت اول: احتمالات و آمار کاربردی دکتر دلاور
اولویت دوم: روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر دلاور
اولویت سوم: آمار و روش تحقیق (خلاصه برای جمع بندی)

سه) برنامه طلایی (قابل اجرا در درازمدت و برای هدف رتبه ی تک رقمی و قبولی در دانشگاه های دولتی تهران و گرایش بالینی با ریسک پایین)

اولویت اول: احتمالات و آمار کاربردی دکتر دلاور
اولویت دوم: روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر دلاور
اولویت سوم: آمار و روش تحقیق (خلاصه برای جمع بندی)
اولویت چهارم: آمار و روش تحقیق مدرسان شریف

اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان
(ضریب دو برای گرایش بهداشت روان، ضریب یک برای سلامت و ضریب صفر برای بقیه گرایش ها)

برنامه ی مدون درس اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان

یک)  برنامه برنزی (قابل اجرا در زمان محدود و برای هدف قبولی از دانشگاه شهریه پرداز)

اولویت اول: خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک ، آخرین ویراست (قسمت اختلالات)
اولویت دوم: روانشناسی بالینی جفری پی کرامر، داگلاس ای برنشتاین و ویکیپرز،ترجمه مهرداد فیروزبخت

دو) برنامه نقره ای (قابل اجرا در زمان متوسط و برای هدف قبولی از دانشگاه های دولتی شهرستان یا گرایش های غیر از بالینی)

اولویت اول: خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک ، آخرین ویراست (قسمت اختلالات)
اولویت دوم: روانشناسی بالینی جفری پی کرامر، داگلاس ای برنشتاین و ویکیپرز،ترجمه مهرداد فیروزبخت
اولویت سوم: مشاوره پیشگیرانه رابرت کائین،ترجمه دکتر سهرابی و همکاران

سه) برنامه طلایی (قابل اجرا در درازمدت و برای هدف رتبه ی تک رقمی وقبولی در دانشگاه های دولتی تهران و گرایش غیر بالینی با ریسک پایین)

اولویت اول: خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک ، آخرین ویراست (قسمت اختلالات)
اولویت دوم: روانشناسی بالینی جفری پی کرامر، داگلاس ای برنشتاین و ویکیپرز،ترجمه مهرداد فیروزبخت
اولویت سوم: مشاوره پیشگیرانه رابرت کائین،ترجمه دکتر سهرابی و همکاران
اولویت چهارم: کلیات خدمات بهداشتی کی پارکر،جان اورت پارک،ترجمه دکتر شجاعی

زبان عمومی
(ضریب دو برای همه ی گرایش ها)

این درس ۴۰ سوال دارد که ۲۰ سوال آن درک مطلب و ۲۰ سوال دیگر آن مربوط به واژگان است. بنابراین واژگان را جدی بگیرید و دانش واژگان خود را افزایش دهید.
آزمون درس زبان به صورت عمومی، شامل درک متون و واژگان عمومی زبان در سطح
متوسط به بالا برگزار می شود. لذا جهت آماده شدن برای آزمون مطالعه کتابهایی که در زیر آمده
توصیه می شود.
درصد بهینه برای زبان کنکور ۵۰ هست و رسیدن به این درصد کار دشواری نیست.
بنابراین کار معقول این هست که برای مطالعه ی این درس برنامه ریزی صحیحی داشته
باشیم و به اندازه ی کافی به آن بپردازیم. مطالعه و یادگیری زبان از آن دسته تکالیفیست
که بهتر است در طول زمان به تکالیف کوچک کوتاه مدت تقسیم شود. به همین دلیل مطالعه ی هر روزه ی زبان در سانس های مطالعاتی نیم الی یک و نیم ساعته (با توجه به سطح فعلی فرد) بهترین حالت مطالعه ی زبان است.

برنامه ی مدون درس زبان عمومی

یک) برنامه برنزی (قابل اجرا در زمان محدود و برای هدف قبولی از دانشگاه شهریه پرداز)

اولویت اول: کتاب زبان بهداشت امیر لزگی (بخش دوم تا آخر کتاب)
اولویت دوم: هندبوک لغات سبز رنگ دکتر مهاجرنیا

دو) برنامه نقره ای (قابل اجرا در زمان متوسط و برای هدف قبولی از دانشگاه های دولتی شهرستان یا گرایش های غیر از بالینی)

اولویت اول: کتاب زبان بهداشت امیر لزگی (بخش دوم تا آخر کتاب)
اولویت دوم: هندبوک لغات سبز رنگ دکتر مهاجرنیا
اولویت سوم: کتاب لغات ۵۰۴

سه) برنامه طلایی (قابل اجرا در درازمدت و برای هدف رتبه ی تک رقمی وقبولی در دانشگاه های دولتی تهران و گرایش غیر بالینی با ریسک پایین)

اولویت اول: کتاب زبان بهداشت امیر لزگی
اولویت دوم: هندبوک لغات سبز رنگ دکتر مهاجرنیا
اولویت سوم: کتاب لغات ۵۰۴
اولویت چهارم: کتاب لغات ضروری تافل

-تهیه شده توسط بهنام قابل دمیرچی، رتبه ی چهار گرایش سلامت و ده گرایش بالینی در کنکور وزارت بهداشت-

جهت شرکت در طرح مشاوره ای کنکور بهداشت روی این قسمت کلیک کنید

جهت اطلاع از منابع کنکور وزارت علوم روی این قسمت کلیک کنید

مطالب مرتبط

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 دیدگاه

  • اوا گفت:

    سلام باتشکر از راهنمایی های مفیدتون
    باتوجه به اینکه کتاب خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک سه جلد هست، برای کنکور ارشد مطالعه ی کدام یک از فصل ها از کدام جلد ها اهمیت بیشتری دارد؟