مطالب زیر بر اساس آرشیو درسی لیست شده اند.

تصویر: جرج کلی ، یک فرض اساسی و یازده اصل فرعی درباره ی شخصیت انسان

جرج کلی ، یک فرض اساسی و یازده اصل فرعی درباره ی شخصیت انسان


جرج کلی فرض اساسی خود را به صورت زیر ارائه می دهد: روشهای فرد برای پیش بینی رویدادها، فرآیندهای ذهنی او را کانالیزه می کنند کلی برای توضیح بیشتر...

  • ۰
  • ۳۷۳
تصویر: دالرد و میلر (دالارد و میلر) – نگاهی به یک نظریه شخصیت تاثیرگذار

دالرد و میلر (دالارد و میلر) – نگاهی به یک نظریه شخصیت تاثیرگذار


 دالرد و میلر هدفشان این بود که نظریه ی یادگیری هال را با نظریه ی شخصیت فروید ترکیب کنند. در این نظریه سایق فرد را سوق می دهد تا...

  • ۰
  • ۵۸۱
تصویر: نظریه های شخصیت (از تعریف شخصیت تا انواع نظریه ها)

نظریه های شخصیت (از تعریف شخصیت تا انواع نظریه ها)


نظریه های شخصیت، مواد اولیه و خامی هستند که روانشناسان از آنها استفاده می کنند تا چارچوبهای روان درمانی هایشان را شکل دهند، پژوهایش هایشان را سازمان دهند و...

  • ۰
  • ۵۷۶
تصویر: روان درمانی چیست و اثربخش ترین نظامهای روان درمانی کدامند؟

روان درمانی چیست و اثربخش ترین نظامهای روان درمانی کدامند؟


روان درمانی چیست؟ نورکراس روان درمانی را به شکل زیر تعریف می کند: ” روان درمانی کاربرد آگاهانه و عمدی روش های بالینی و مواضع میان فردی به دست...

  • ۰
  • ۲۸۸۴
تصویر: لغت نامه ی روانشناسی تحلیلی (نظریه کارل گوستاو یونگ)

لغت نامه ی روانشناسی تحلیلی (نظریه کارل گوستاو یونگ)


هشیار: به عقیده ی یونگ تصورات هشیار آنهایی هستند که ego درک می کند، در حالی که عناصر ناهشیار با ego رابطه ای ندارند، مفهوم ایگو یونگ از مفهوم ego فروید...

  • ۰
  • ۱۳۲۹